O nás

O spoločnosti RM - S Market o.c.p., a.s.

Sme najdlhšie pôsobiaci obchodník s cennými papiermi na slovenskom kapitálovom trhu, ktorý vyše 20 rokov poskytuje hlavné a vedľajšie investičné služby v oblasti cenných papierov a iných finančných nástrojov na základe povolenia udeleného Národnou bankou Slovenska v zmysle Zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Začiatky našej činnosti siahajú do roku 1993, kedy Podnik výpočtovej techniky, a.s. vytvoril sieť obchodných miest, poskytujúcich služby spoločnosti RM-Systém Slovakia, a.s. Odvtedy naša spoločnosť prešla dlhú cestu, za nami je množstvo úspešných projektov v oblasti kapitálového trhu a množstvo spokojných klientov. Sme prvým členom Centrálneho depozitára cenných papierov, a.s. a členom Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.

Prečo využiť služby RM - S Market o.c.p., a.s.?

Našou doménou je poskytovanie služieb retailovým klientom, ako aj profesionálnym investorom, pre ktorých zabezpečujeme najmä vedenie majetkových účtov, sprostredkovanie kúpy a predaja cenných papierov emitentov v Slovenskej republike, on-line obchodovanie na zahraničných kapitálových trhoch, riadenie portfólia, držiteľskú správu a rôzne iné investičné a vedľajšie služby.

Pre našich korporátnych klientov zabezpečujeme celú škálu investičných a vedľajších služieb, najmä služby spojené s vydávaním emisií, komplexné činnosti spojené s prípravou valných zhromaždení, vedenie zoznamu akcionárov listinných cenných papierov, povinné ponuky na prevzatie a podobne.

Našich klientov upozorňujeme, že investovanie do finančných nástrojov je spojené s určitou mierou rizika. Hodnota investícií do cenných papierov závisí od situácie na finančných trhoch a návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená, nakoľko výnosy z minulých období nie sú garanciou budúcich výnosov.

Ing. Pavol Ondriš

Predseda predstavenstva

Mgr. Zuzana Lieskovanová

Člen predstavenstva a Generálny riaditeľ

„Našou prioritou a predpokladom úspechu je dôvera a spokojnosť našich klientov, snaha o napĺňanie ich potrieb a požiadaviek pri rešpektovaní ich možností, dodržiavaní morálnych hodnôt a etických princípov. Našim nadštandardným servisom budujeme svoju značku spoľahlivosti a profesionality vo všetkých oblastiach nášho podnikania.“

...

Na správnej adrese

U nás sa môžete spoľahnúť na profesionálne služby, individuálny prístup ku každému klientovi a na priateľskú atmosféru.

Sme tu pre Vás.

Zuzana Lieskovanová

Generálny riaditeľ