Najčastejšie otázky

1. Z akého dôvodu mi RM – S Market o.c.p., a.s. začiatkom roka poslal faktúru, akú službu využívam?
V roku 2022 ste mali v našej evidencií majetkový účet (klientsky účet alebo účet držiteľskej správy). Na základe uvedeného Vám bol v súlade s platným cenníkom služieb vypočítaný a fakturovaný poplatok za vedenie účtu a obržali ste faktúru na úhradu.
2. Je nutné uhradiť poplatok za vedenie majetkového účtu?
Áno, fakturovaný poplatok prináleží spoločnosti RM – S Market o.c.p., a.s. za správu účtu. V prípade neuhradenia dlžnej sumy môže RM – S Market o.c.p., a.s. pristúpiť k vymáhaniu dlžnej sumy prostredníctvom zastupujúcich tretích strán, čím sa môžu Vaše poplatky ešte navýšiť.
3. Ako zistím, či mám vyrovnané všetky záväzky za vedenie majetkového účtu?
Výšku Vašich splatných záväzkov máte zároveň uvedenú aj na výpise z účtu držiteľskej správy, ktorý Vám pravidelne RM – S Market o.c.p., a.s. zasiela Vami preferovaným spôsobom, to znamená buď mailom na autorizovanú mailovú adresu evidovanú v internej evidencii obchodníka alebo poštou na poslednú známu korešpondenčnú adresu. Ohľadom výšky svojich záväzkov sa môžete v pracovných dňoch informovať žiadosťou emailom na adrese uvedenej na faktúre, písomnou žiadosťou zaslanou na adresu sídla RM – S Market o.c.p., a.s. alebo na telefonickej linke +421 2 59 329 211.
4. Stratil som faktúru, na ktorej mi bol fakturovaný poplatok za vedenie majetkového účtu, čo mám robiť?
Požiadajte RM – S Market o.c.p., a.s. písomne o vystavenie opisu faktúry. Svoju žiadosť pošlite emailom na transfer@rmsmarket.sk alebo na adresu sídla RM – S Market o.c.p., a.s.. Žiadosť o opis faktúry musí obsahovať meno, priezvisko, trvalé bydlisko, rodné číslo a číslo majetkového účtu, ku ktorému žiadate o opis faktúry.
5. Na základe čoho mi RM – S Market o.c.p., a.s. vedie majetkový účet, keď som s RM – S Market o.c.p., a.s. nikdy neuzatvoril žiadnu zmluvu ani som o zriadenie takéhoto účtu RM – S Market o.c.p., a.s. nikdy nepožiadal?
Zaknihované cenné papiere musia byť v zmysle platných právnych predpisov evidované u poskytovateľa služieb vedenia majetkových účtov. Medzi takýchto poskytovateľov patrí aj spoločnosť RM – S Market o.c.p., a.s. V minulosti, do roku 2021 bol Váš majetkový účet vedený u poskytovateľa Arca Brokerage House o.c.p. a.s. , avšak, tento poskytovateľ medzičasom odovzdal licenciu na poskytovanie služieb a v zmysle Zmluvy o predaji časti podniku s predchádzajúcim súhlasom Národnej banky Slovenska a.s. boli všetky Vaše aktíva a záväzky presunuté do spoločnosti RM – S Market o.c.p., a.s., ktorá sa stala Vaším novým obchodným partnerom. Právny vzťah medzi majiteľom účtu a RM – S Market o.c.p., a.s. nevznikol na základe zmluvy, ale v zmysle Zmluvy o predaji časti podniku. Viac informácií nájdete na webovom sídle www.rmsmarket.sk v sekcii Oznamy a správy.
6. Na základe akého oprávnenia si RM – S Market o.c.p., a.s. účtuje poplatky za vedenie majetkových účtov?
RM – S Market o.c.p., a.s. je podnikateľský subjekt, ktorý svoju činnosť financuje z vlastných zdrojov. RM – S Market o.c.p., a.s. nie je rozpočtovou, ani príspevkovou organizáciou či štátnym orgánom a preto svoju činnosť vykonáva ako odplatnú činnosť. Právo na odplatu za činnosti, ktoré poskytuje, mu vyplýva zo Zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov. Za účelom zabezpečenia transparentnosti RM – S Market o.c.p., a.s. zverejňuje cenník svojich služieb, ktorý je k dispozícii na webovom sídle www.rmsmarket.sk v sekcii Cenníky.
7. Môžem využiť pre vedenie svojho majetkového účtu aj služby inej spoločnosti?
RM – S Market o.c.p., a.s. nie je jediným poskytovateľom služieb vedenia majetkových účtov na Slovensku. Zákon umožňuje poskytovať tieto služby aj iným subjektom, ktorými sú najmä banky, prípadne iní obchodníci s cennými papiermi. Majitelia majetkových účtov sa môžu kedykoľvek rozhodnúť pre služby iného poskytovateľa, pričom je ale všeobecne známe, že všetky subjekty na trhu poskytujú tieto služby odplatne. O presun cenných papierov môžete požiadať RM – S Market o.c.p., a.s. kedykoľvek, je však potrebné byť už vopred dohodnutý s Vašim novým poskytovateľom služieb. Nevyhnutnou podmienkou zmeny poskytovateľa služieb je úhrada Vašich existujúcich záväzkov.
8. Akým spôsobom RM – S Market o.c.p., a.s. doručuje faktúru za vedenie majetkového účtu?
RM – S Market o.c.p., a.s. vystavuje faktúru za vedenie majetkového účtu po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bola poskytnutá služba vedenia majetkového účtu. Faktúry sú odosielané v priebehu mesiaca január a to písomne, prostredníctvom slovenskej pošty alebo emailom (v závislosti od preferovanej komunikácie klienta).
9. Ak zmením svoju adresu na doručovanie písomností (adresu trvalého pobytu, korešpondenčnú adresu, emailovú adresu), ako mám postupovať?
Doručovanie písomnosti a informácií upravujú Všeobecné obchodné podmienky (www.rmsmarket.sk v sekcii Dôležité dokumenty). Majiteľ majetkového účtu je povinný zabezpečiť doručiteľnosť poštových zásielok uvedením správneho a aktuálneho mena, priezviska a adresy, vrátane oznámenia príslušných zmien ako aj aktuálnu emailovú adresu. V opačnom prípade RM – S Market o.c.p., a.s. nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté nedoručením zásielky, RM – S Market o.c.p., a.s. nie je ani povinný na základe vlastného podnetu skúmať aktuálnosť týchto údajov. Vzhľadom na skutočnosť, že vo väčšine prípadov k nedoručeniu faktúr, prípadne iných písomností dochádza v dôsledku nesplnenia si povinnosti zo strany klientov RM – S Market o.c.p., a.s., odporúčame Vám pravidelne aktualizovať svoje údaje v evidencii RM – S Market o.c.p., a.s.. Zmenu (aktualizáciu) údajov majiteľa majetkového účtu RM – S Market o.c.p., a.s. vykoná na základe písomnej žiadosti klienta alebo doručeného KYC dotazníka. KYC dotazník ako aj Žiadosť o zmenu údajov nájdete na našom webovom sídle www.rmsmarket.sk v sekcií Dôležité dokumenty/Dokumenty na stiahnutie.
10. Ako môžem požiadať o okamžité zrušenie môjho majetkového účtu?
Ak sú na Vašom majetkovom účte evidované cenné papiere, účet nie je možné zrušiť. Zároveň Vám bude aj naďalej ročne vystavovaná faktúra na úhradu poplatku za vedenie majetkového účtu. Účet je možné zrušiť iba v prípade, keď sa na ňom nenachádzajú žiadne cenné papiere, t.j. je prázdny. Majiteľ účtu musí preto najprv zabezpečiť odpísanie všetkých cenných papierov zo svojho účtu – predajom, presunom, darovaním,... na iný účet majiteľa. V prípade, že sa na Vašom majetkovom účte nachádzajú cenné papiere bez trhovej hodnoty, alebo cenné papiere, o ktoré už nemáte záujem, RM – S Market o.c.p., a.s. Vám môže sprostredkovať bezodplatný prevod cenných papierov (darovanie) za poplatok. Pre viac informácií o bezodplatnom prevode kontaktujte RM – S Market o.c.p., a.s. telefonicky na +421 2 59 329 211 alebo emailom na transfer@rmsmarket.sk.
11. Prečo mám na faktúre alebo inej písomnosti uvedený zlý – iný obchodný názov, meno, priezvisko, adresu, ktorú už nepoužívam?
Pravdepodobným dôvodom bude, že si majiteľ majetkového účtu nesplnil voči RM – S Market o.c.p., a.s. svoju zákonnú povinnosť a nepožiadal o zmenu údajov. RM – S Market o.c.p., a.s. odporúča všetkým svojim klientom pravidelné aktualizovanie údajov. Zmenu (aktualizáciu) údajov majiteľa majetkového účtu RM – S Market o.c.p., a.s. vykoná na základe písomnej žiadosti klienta alebo doručeného KYC dotazníka. KYC dotazník ako aj Žiadosť o zmenu údajov nájdete na našom webovom sídle www.rmsmarket.sk v sekcií Dôležité dokumenty / Dokumenty na stiahnutie.
12. V minulosti som požiadal o ukončenie zmluvy, prečo mi stále posielate faktúry?
Ak majiteľ cenných papierov požiadal v minulosti o ukončenie zmluvy, z jeho účtu boli odpredané všetky likvidné aktíva. Na účte však zostali tzv. reziduálne aktíva t.j. aktíva nelikvidné. Pokiaľ sú na majetkovom účte evidované cenné papiere, účet nie je možné zrušiť. Ďalej sa uplatňuje postup podľa bodu 10.
13. Prečo si fakturovanú sumu nestiahnete z môjho účtu, ktorý je u Vás vedený tak ako to robil predchádzajúci poskytovateľ služieb Arca Brokerage House o.c.p. a.s.?
RM – S Market o.c..p, a.s. uplatňuje iný spôsob zúčtovania poplatkov a to formou vystavenia faktúry a jej následnej úhrady. Úhradu započítaním na účte by bolo možné realizovať výlučne v prípade, ak by bol účet pravidelne kreditovaný peňažnou sumou (napr. z vyplatených výnosov, dividend a podobne). K takýmto transakciám však nedochádza a preto nie je možné realizovať úhradu faktúry z účtu majiteľa.
14. V roku 2022 som Vám už poplatky platil, prečo mi opätovne fakturujete poplatky za rok 2022?
Poplatky, ktoré klient uhrádzal v roku 2022 sa netýkali roku 2022, nakoľko RM – S Market o.c.p., a.s. vystavuje faktúru za vedenie účtu vždy po ukončení kalendárneho roka, t.j. v mesiaci január nasledujúceho kalendárneho roka. Poplatky, ktoré klient uhrádzal v priebehu roka 2022 boli dlžné poplatky, splatné záväzky klienta, ktoré prevzal RM – S Market o.c.p., a.s. od predchádzajúceho správcu Arca Brokerage House o.c.p., a.s. v zmysle Zmluvy o predaji časti podniku tak ako je uvedené v bode 5.
15. Finančné nástroje na mojom účte sú bezcenné, neviem ich odpredať, sú nelikvidné, Arca Capital je v úpadku, tak prečo účtujete poplatky mne, keď z finančných nástrojov nič nemám?
Majiteľom finančného nástroja je klient, ktorého RM – S Market o.c.p., a.s. eviduje ako majiteľa účtu. Účet bol klientovi otvorený pri obstaraní finančného nástroja v zmysle ustanovení Rámcovej komisionárskej zmluvy, ktorá bola uzatvorená s pôvodným správcom Arca Brokerage House o.c.p. a.s. V zmysle Zmluvy o predaji časti podniku s predchádzajúcim súhlasom Národnej banky Slovenska a.s. boli všetky Vaše aktíva a záväzky presunuté do spoločnosti RM – S Market o.c.p., a.s., ktorá sa stala Vaším novým obchodným partnerom. Právny vzťah medzi majiteľom účtu a RM – S Market o.c.p., a.s. nevznikol na základe zmluvy, ale v zmysle Zmluvy o predaji časti podniku. Viac informácií nájdete na webovom sídle www.rmsmarket.sk v sekcii Oznamy a správy. Vedenie majetkového účtu je odplatnou činnosťou v každej finančnej inštitúcii. RM – S Market o.c.p., a.s. nie je emitentom žiadneho z finančných nástrojov a preto nie je ani v pozícii dlžníka voči majiteľovi finančných nástrojov. V prípade, ak nemáte záujem o vedenie majetkového účtu v RM – S Market o.c.p., a.s. môžete požiadať o presun cenných papierov k inému poskytovateľovi služieb kedykoľvek, je však potrebné byť už vopred dohodnutý s Vašim novým poskytovateľom služieb o prijatí finančných nástrojov. Nevyhnutnou podmienkou zmeny poskytovateľa služieb je úhrada Vašich existujúcich záväzkov. Dovoľujeme si upozorniť, že finančné nástroje sa nedajú previesť na bežný účet v banke, je potrebné mať otvorený majetkový účet cenných papierov.
16. Prečo mi prišlo niekoľko faktúr?
V prípade, ak Vám bolo vystavených viac faktúr ako jedna, znamená to, že v našej evidencii máte vedených viac účtov. Môžete požiadať o ich zlúčenie. Bližšie informácie k zlúčeniu účtov bez zmeny majiteľa sú uvedené na našom webovom sídle www.rmsmarket.sk v sekcii Dôležité dokumenty/Dokumenty na stiahnutie.
17. Neviem o žiadnej zmluve, žiadnych finančných nástrojoch, žiadnej službe. Ako postupovať?
Odporúčame Vám do pozornosti body 1., 5., 12. a zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že Vám obchodník s cennými papiermi RM – S Market o.c.p., a.s. pravidelne, minimálne na kvartálnej báze posiela výpis z majetkového účtu , Vami preferovaným spôsobom, to znamená buď mailom na autorizovanú mailovú adresu evidovanú v internej evidencii obchodníka alebo poštou na poslednú známu korešpondenčnú adresu. V prípade doručovania výpisu mailom je tento zaheslovaný heslom pre komunikáciu, ktoré klient obdržal pri uzavretí zmluvného vzťahu s pôvodným správcom Arca Brokerage House o.c.p. a.s. Ak ste heslo zabudli požiadajte o jeho vydanie emailom na transfer@rmsmarket.sk. Zároveň Vám odporúčame pravidelnú aktualizáciu Vašich údajov, nakoľko v opačnom prípade sa môže stať, že podstatné informácie sa k Vám nedostanú. Zmenu (aktualizáciu) údajov majiteľa majetkového účtu RM – S Market o.c.p., a.s. vykoná na základe písomnej žiadosti klienta alebo doručeného KYC dotazníka. KYC dotazník ako aj Žiadosť o zmenu údajov nájdete na našom webovom sídle www.rmsmarket.sk v sekcií Dôležité dokumenty / Dokumenty na stiahnutie
18. Je možné odpustenie poplatkov?
Vzhľadom na to, že RM - S Market o.c.p., a.s. je podnikateľský subjekt, ktorý svoju činnosť financuje z vlastných zdrojov a nie je rozpočtovou, ani príspevkovou organizáciou či štátnym orgánom, svoju činnosť vykonáva ako odplatnú činnosť. Právo na odplatu za činnosti, ktoré poskytuje, mu vyplýva zo Zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov. Za účelom zabezpečenia transparentnosti RM – S Market o.c.p., a.s. zverejňuje cenník svojich služieb, ktorý je k dispozícii na webovom sídle www.rmsmarket.sk v sekcii Cenníky.

...

Na správnej adrese

U nás sa môžete spoľahnúť na profesionálne služby, individuálny prístup ku každému klientovi a na priateľskú atmosféru.

Sme tu pre Vás.

Zuzana Lieskovanová

Generálny riaditeľ