Produkty a služby

Online obchodovanie FINPORT

V prípade záujmu o obchodovanie so zahraničnými finančnými nástrojmi Vám ponúkame možnosť otvoriť si online obchodný účet s prístupom na obchodné trhy po celom svete. Na výber máte niekoľko obchodných platforiem, ktoré zohľadňujú potreby nielen pre investora-začiatočníka, ale aj pre skúseného tradera. Využite možnosť obchodovať jednoducho, rýchlo, bezpečne, a to na 135 svetových burzách v 33 krajinách. Obchodovať môžete akcie, opcie, dlhopisy, futures, ETF, warantty, komodity, indexy a iné.

Staňte sa naším klientom

U nás si účet otvoríte jednoducho, z pohodlia domova. Profesionálny tím našich odborníkov je Vám vždy k dispozícií. Ponúkame Vám širokú škálu produktov a na výber máte niekoľko obchodných platforiem. Staňte sa našim klientom a naplno ovládnite svet investícií.

Obchodné informácie

Môj účet

Obchodný systém Finport Professional poskytuje dva typy obchodných účtov na ktorých možno realizovať kúpu a predaj akcií, ETF, opcií, futures, investičných certifikátov, menových párov a pod. Ich súčasťou je vedenie finančných prostriedkov a cenných papierov v rôznych menách.

Hotovostný účet - obchodovanie len za hotovosť, teda do výšky finančných prostriedkov na finančnom účte.

Maržový účet - je obchodovanie na tzv. páku, čiže klient môže využiť na obchodovanie viac finančných prostriedkov, ako má reálne na svojom obchodnom účte.

Inteligentné pokyny

STOP (STP) a STOP Limit (STP LMT)

Umožňujú zabezpečiť pozíciu voči poklesu hodnoty a stanoviť maximálnu možnú stratu. Pri podávaní pokynu stačí určiť Stop cenu prípadne aj Limitnú cenu (podľa typu pokynu). Ak trhová cena dosiahne Stop cenu pokyn vstupuje na trh ako Market pokyn, resp. Limitný pokyn.

Trailing Stop (TRAIL) a Trailing Limit (TRAIL LMT)

Rozšírené Stop pokyny o pravidelnú úpravu Stop a Limitnej ceny, čím zvyšujú pravdepodobnosť realizácie pokynu za výhodnejšiu cenu. Stop cena sa automaticky upravuje spolu s rastom trhovej ceny.

Market-On-Open a Limit-On-Open

Pokyn vstupuje do platnosti a na burze bude realizovaný len na začiatku nasledujúceho obchodného dňa. Pokyn bude realizovaný za trhovú cenu, resp. ak podmienka Limitnej ceny bude splnená. Nerealizovaný pokyn bude automaticky zrušený.

Market-On-Close a Limit-On-Close (LOC)

Pokyn vstupuje do platnosti a na burze bude realizovaný len na konci obchodného dňa. Realizovaný bude za uzatváraciu cenu, resp. ak podmienka Limitnej ceny bude splnená. Pokyn možno zadať výlučne 10, resp. 15 minút (podľa pravidiel zahraničného trhu).

Maržové obchodovanie

Čo je maržové obchodovanie?

Maržové obchodovanie spočíva v nákupe cenných papierov na úver, ktorý musí byť dostatočne krytý časťou cenných papierov na obchodnom účte. Nákup za pomoci úveru umožňuje využiť tzv. pákový efekt, ktorým možno znásobiť svoje výnosy. Úverový rámec je možné čerpať dokiaľ hodnota obchodného účtu (hotovosť + cenné papiere) nepoklesne pod maržové požiadavky potrebné pre krytie nakúpených cenných papierov.

Ako funguje maržové obchodovanie?

Na každom maržovom účte sa neustále prepočítavajú maržové parametre obchodného účtu. Slúžia na identifikáciu toho, či je úver dostatočne krytý cennými papiermi. Maržový účet je možné využívať len na nákup za hotovosť, teda ak na obchodnom účte budú realizované len obchody do výšky hotovosti nie je potrebné sledovať maržové parametre.

Maržové požiadavky

Akcie a ETF

Štát Typ pozície Počiatočná marža Udržiavacia marža RegT na konci dňa
USA Dlhé pozície 25% ako počiatočné 50%
USA Krátke pozície 30% cena akcie > 16,67
USD: 30%
cena akcie < 16,67
USD: 5 USD/akcia
cena akcie < 5,00
USD: 100%
cena akcie ≤ 2,50
USD: 2,50 USD/akcia
50%
Kanada Dlhé pozície cena akcie < 2 CAD: 100%
cena akcie ≥ 2 CAD: 50%
ako počiatočné ako počiatočné
Kanada Krátke pozície cena akcie < 2 CAD: 100%
cena akcie ≥ 2 CAD: 50% min. 2,50 CAD/akcia
ako počiatočné ako počiatočné
Ostatné Všetky pozície Podľa maržových požiadaviek príslušnej burzy ako počiatočné 50%

Maržové požiadavky u pákových ETF sa znásobujú pákou ETF. (Príklad: ETF s 3 násobnou pákou: 25%*3= požiadavka 75%)

Opcie

Štát Typ pozície Počiatočná marža Udržiavacia marža RegT na konci dňa
USA a Austrália Dlhé pozície žiadne ako počiatočné ako počiatočné
USA a Austrália Krátke pozície - nekryté Akciová opcia: Hodnota opcií + MAX(20% z hodnoty akcií - Hodnota Mimo peňazí; 10% z hodnoty akcií)
Indexová opcia: Hodnota opcií + MAX(15% z hodnoty akcií - Hodnota Mimo peňazí; 10% z hodnoty akcií)
Menová opcia: Hodnota opcií + MAX(4% z hodnoty akcií - Hodnota Mimo peňazí; 0,75% z hodnoty akcií)
ako počiatočné ako počiatočné
USA a Austrália Krátke pozície - kryté Počiatočné požiadavky podkladového aktíva + Hodnota Na peniazoch ako počiatočné ako počiatočné
Ostatné Všetky pozície Podľa maržových požiadaviek príslušnej burzy ako počiatočné ako pri US opciách

Futures

Maržové požiadavky pre futuressú stanovené na základe rizikovosti portfólia resp. podľ platných podmienok príslušných búrz.

CFD

Štát Typ pozície Počiatočná marža Udržiavacia marža
CFD - Akcie Všetky pozície 1,25 * Udržiavacia marža Na základe rizikovosti portfólia (min. 10%)
CFD - Indexy Všetky pozície 1,25 * Udržiavacia marža podkladový futures (min. 5% alebo 5 štandardných odchýlok)
CFD - Austrália Všetky pozície 1,25 * Udržiavacia marža Maržové požiadavky ASX
Maržové pravidlá

Pri podávaní pokynu - Počiatočná marža

Pri podávaní pokynu na otvorenie novej pozície (nákup alebo krátky predaj) sa kontroluje hodnota obchodného účtu - či hodnota účtu spĺňa maržové požiadavky (počiatočná marža) pre otvorené pozície. V prípade ak počiatočná marža bude vyššia ako disponibilné prostriedky bude pokyn odmietnutý. Musia byť splnené požiadavky:

 1. Hodnota účtu t.j. (Hodnota otvorených pozícií + Hotovosť je minimálne 2000 USD),
 2. Disponibilné prostriedky (Hodnota účtu - Počiatočné požiadavky) väčšie alebo rovné 0,
 3. Hodnota otvorených pozícií cenných papierov je menšia alebo rovná 30 násobku čistej hodnoty obchodného účtu

Počas dňa - Udržiavacia marža

Pokiaľ je na účte akýkoľvek úver, resp. boli otvorené pozície s využitím vypožičaných prostriedkov, je potrebné, aby bol úver dostatočne krytý majetkom, preto sa počas dňa a na konci obchodných hodín kontrolujú udržiavacie maržové požiadavky (udržiavacia marža). Je to časť hodnoty cenných papierov, ktorá musí byť krytá majetkom. Štandardná výška maržových požiadaviek akcií je 25%, no v závislosti od ich emitenta môžu byť iné. Pri využívaní úveru musí byť splnená niektorá z požiadaviek, inak budú cenné papiere z účtu zlikvidované (pozícia bude uzatvorená).

 1. Udržiavací prebytok (Hodnota účtu - Udržiavacia marža) musí byť väčší alebo rovný 0,
 2. Hodnota otvorených pozícií cenných papierov je menšia alebo rovná 50-násobku čistej hodnoty obchodného účtu,
 3. Hodnota otvorených pozícií cenných papierov je menšia alebo rovná 30 násobku čistej hodnoty obchodného účtu.

Special Memorandum Account (SMA)

Maržové účty podliehajú regulácií kontrolných orgánov USA, pričom musia byť splnené ich podmienky. Sú to požiadavky vypočítavané na špeciálnom účte SMA slúžiace na udržanie kúpnej sily obchodného účtu. Pri ich výpočte sa využíva 50% maržová požiadavka pre akciové pozície, prípadne 100% požiadavka pre nemaržovateľné akcie. Hodnota SMA sa vypočítava dvomi spôsobmi na konci obchodného dňa, pričom sa berie vyššia hodnota z kalkulácií:

 1. včerajšia hodnota SMA +- zmena hotovosti +- 50%(100%) požiadavka z dnešných obchodov
 2. hodnota účtu - 50%(100%) požiadavka z otvorených pozícií

Požiadavka SMA môže počas dňa poklesnúť, no na konci obchodného dňa 22:00 musí mať SMA kladnú hodnotu, inak príde k likvidácií časti otvorených pozícií v takej výške, aby bola SMA kladná.

Pohyby zahrnuté do SMA:
± vklad/výber hotovosti
+ dividendy
± započítanie kúp a predajov
± realizovaný zisk/strata z denných obchodov
- kladná zmena maržových požiadaviek na konci obchodného dňa
+ záporná zmena maržových požiadaviek na konci obchodného dňa
- poplatky za realizáciu obchodov a dane
± predaj/nákup opcií

Pohyby nezahrnuté do SMA:
• menové konverzie a Forex obchody
• poplatky za reálne dáta a pod., mimo poplatkov za realizáciu obchodov
Predaj na krátko/Shortsale

Predaj na krátko je špekulácia na pokles hodnoty cenného papiera, napríklad akcie. Pokiaľ obchodník očakáva pokles ceny kurzu akcie, zvolí preto formu krátkeho predaja. Krátky predaj je možný len s akciami, ktoré je možné vypožičať od iných majiteľov. Za takúto výpožičku musí obchodník platiť poplatok a v prípade výplaty dividend, dividenda prináleží majiteľovi finančného nástroja. Všetky tieto činnosti automaticky zabezpečuje broker.

Úroky

Úroky sa na účte vypočítavajú na dennej báze a sú vyúčtované 1 krát do mesiaca. Výška úroku je závislá od stavu vysporiadanej hotovosti (kladný zostatok na finančnom účte), resp. stavu zapožičaných prostriedkov (záporný zostatok na finančnom účte) v príslušnej mene na základe krátkodobých referenčných sadzieb na peňažnom trhu.

Denný obchod

Legislatívne podmienky USA upravujú denné obchodovanie na obchodných účtoch

 • nákup a neskorší predaj toho istého finančného nástroja v ten istý deň, toto platí aj mimo bežných obchodných hodín.
 • Nákup 100 ks akcií MSFT a ich predaj resp. krátky predaj 100 ks akcií MSFT a ich spätná kúpa v ten istý deň. Predaj otvorenej pozície 100 ks MSFT. Realizácia predajného pokynu 150 ks akcií MSFT uzatvorí existujúcu pozíciu a vytvorí krátky predaj 50 ks akcií MSFT.
 • realizácia opcií, pri ktorých prichádza k dodávke akcií.
 • uzatvorenie pozície brokerom kvôli nesplnenej maržovej požiadavke.

Obchodný účet s hodnotu menšou ako 25 tis. USD, môže realizovať 3 denné obchody za 5 obchodných dní. Pokiaľ bude realizovaných viac denných obchodov bude obchodný účet zablokovaný na otváranie nových pozícií na dobu 90 dni. Blokáciu možno zrušiť

 • trhovým zhodnotením hodnoty účtu nad 25 tis. USD,
 • nechať blokáciu vypršať pod 90 dňoch,
 • požiadať o odblokovanie obchodného účtu. Odblokovať obchodný účet takto možno 1 krát za 180 dní.

Obchodný účet s hodnotou vyššou ako 25 tis. USD môže realizovať neobmedzený počet denných obchodov.

Bankové spojenie/Čísla zberných účtov
Klientsky účet v mene USD: SK74 7500 0000 0010 5501 8923
  Klientsky účet v mene EUR: SK97 7500 0000 0002 5515 2823

...

Na správnej adrese

U nás sa môžete spoľahnúť na profesionálne služby, individuálny prístup ku každému klientovi a na priateľskú atmosféru.

Sme tu pre Vás.

Zuzana Lieskovanová

Generálny riaditeľ