Zásady ochrany osobných údajov

RM – S Market  o.c.p., a.s., Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 35799072, register OS BA I, odd. Sa, vložka č. 2586/B (ďalej len „RM – S Market “) rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte; bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo inými stranami. Je pre nás dôležité, aby každý chápal, ktoré osobné údaje o Vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto Vás vyzývame, aby ste si prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré Vám poskytnú viac informácií o spracovaní Vašich osobných údajov spoločnosťou RM – S Market .   

Tieto Zásady ochrany osobných údajov určujú, ako spracovávame Vaše osobné údaje, napríklad pri vykonávaní činností súvisiacich s investovaním na slovenskom alebo zahraničnom trhu.

Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia. Preto Vás žiadame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením. Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 19.11.2021.

Osobné údaje o Vás môžeme spracovávať rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách
v závislosti od toho, či ste klient, obchodný partner, žiadateľ o zamestnanie alebo zamestnanec. Môžeme tiež spracovávať osobné údaje o návštevníkoch našej webovej stránky/stránok, v závislosti od toho, ako sa s nami rozhodnete komunikovať. Bez ohľadu na situáciu sľubujeme, že Vaše osobné údaje nikdy nepredáme, neskomercializujeme ani nepoužijeme v rozpore s platnou legislatívou.

Rešpektujeme Vaše súkromie bez ohľadu na to, či Vaše osobné údaje spracovávame sami alebo v mene iných strán. Pre nás je dôležité, aby ste chápali, aké osobné údaje o Vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú Vaše práva. Preto Vás vyzývame, aby ste si prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré Vám poskytnú viac informácií o spracovaní Vašich osobných údajov spoločnosťou RM – S Market.

Ak ste naším súčasným alebo potenciálnym klientom alebo zastupujete nášho klienta, podrobnejšie informácie o spracovávaní vašich údajov nájdete v časti: Vyhlásenie o ochrane súkromia – Klienti.

Ak ste uchádzačom o pracovnú pozíciu, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov nájdete v časti: Vyhlásenie o ochrane súkromia –  Uchádzači o zamestnanie.

Ak ste súčasným alebo potenciálnym obchodným partnerom, dodávateľom, alebo zástupcom obchodného partnera alebo ste s nami v akomkoľvek vzťahu, v rámci ktorého máme prístup k Vašim osobným údajom, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov nájdete v časti: Vyhlásenie o ochrane súkromia – Obchodní partneri.

Ak ste našim zamestnancom, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov nájdete v časti: Vyhlásenie o ochrane súkromia – Zamestnanci.

Kontaktné údaje

Ak nám chcete oznámiť porušenie v oblasti ochrany osobných údajov alebo zaslať žiadosť týkajúcu sa práv dotknutej osoby, prípadne máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, môžete nás skontaktovať v súvislosti so spracovávaním Vašich osobných údajov, pošlite, prosím, e-mail na ochranaudajov@rmsmarket.sk alebo sa na nás obráťte prostredníctvom pošty na adresu spoločnosti RM – S Market.

Ak s našou odpoveďou nebudete spokojní alebo sa domnievate, že spracovávame Vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na Inšpektoráte ochrany údajov.  Ďalšie informácie o Dozornom orgáne Slovenskej republiky a postupe podávania sťažností nájdete www.dataprotection.gov.sk.


VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – KLIENTI

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia sa vzťahuje na Vás a na Vaše osobné údaje, pretože ste klientom alebo zástupcom klienta spoločnosti RM – S Market, ktorá vystupuje ako prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov. Toto vyhlásenie vysvetľuje, ako budeme používať osobné údaje, ktoré získame od Vás alebo od tretích strán počas trvania Vášho zmluvného vzťahu so spoločnosťou RM – S Market.

Typy osobných údajov

Spracovávame nasledujúce údaje:

 • Údaje o totožnosti

 Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, aj adresa miesta podnikania, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je podnikajúca fyzická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie.

 • Identifikačné údaje podnikateľa

 Názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, adresa sídla, adresa umiestnenia podniku alebo organizačných zložiek a iná adresa miesta svojej činnosti, ak ide o právnickú osobu, ako aj zoznam členov štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby a údaje o nich (v rozsahu viď. Údaje o totožnosti), označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je táto právnická osoba zapísaná a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie.

 • Kontaktné údaje

 Kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty, ak ich má.

 • Ďalšie údaje

Osobné údaje, ktoré sa týkajú ekonomickej identity klienta, záväzné vyhlásenie o vlastníctve prostriedkov, doklady a údaje preukazujúce oprávnenie na zastupovanie v prípade zástupcu klienta, doklady preukazujúce splnenie ostatných požiadaviek a podmienok na uzavretie alebo vykonanie obchodu, ktoré sú ustanovené Zákonom č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch  a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoCP“) alebo osobitnými predpismi.

 • Osobné údaje o totožnosti klienta

Osobné údaje o totožnosti z dokladu totožnosti v rozsahu obrazová podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, štátna príslušnosť, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti.

 • Údaje o obchodných aktivitách

Napríklad detaily obchodných pokynov, dokumentácia k prevodom cenných papierov (ďalej len „CP“), registračné údaje do nášho systému, číslo majetkového účtu.

 • Údaje o korešpondencii a komunikácii

Ako napr. emailová korešpondencia, hlasový záznam telefonických hovorov.

Účely spracovávania údajov

Prevádzkovateľ bude spracovávať vaše údaje na nasledovné účely:

 • Klientska administratíva

Vedieme osobné záznamy o všetkých našich klientoch a im poskytovaných službách a produktoch.  Na základe analýzy našich záznamov tiež robíme strategické rozhodnutia o ponukách pre našich klientov.

 • Dane a účtovníctvo

Za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z daňového zákona a iných predpisov spojených finančným plnením sme povinní spracovávať určité osobné údaje.

 • Bezpečnosť a ohrozenie prevádzky a siete

Kontrolujeme funkčnosť, bezpečnosť a stabilitu prevádzky našej siete, ktorej ste účastníkom.

 • Zaznamenávanie komunikácie

Budeme zaznamenávať komunikáciu (emailovú a telefonickú), na základe osobitných predpisov.

 • Riešenie sporov, vyšetrovanie priestupkov a vymáhanie dlžných súm

Môžeme spracovávať osobné údaje na účely riešenia sporov, sťažností alebo právnych postupov alebo ak máme podozrenie z priestupku, ktoré by sme chceli ďalej preskúmavať alebo na účel ochrany a domáhania sa našich práv voči klientom.

 • Plnenie zákonných povinností

V rámci dodržiavania zákonných povinností pri poskytovaní služieb obchodníka s CP musíme spracúvať nevyhnutné osobné údaje, vyžadované napr. ZoCP (zdokumentovanie činnosti obchodníka s CP, výkon dohľadu a plnenie si úloh a povinností obchodníka s CP) alebo zákonom o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu alebo aby sme vyhoveli súdnemu príkazu.

 • Realizácia služieb obchodníka s CP

Pri realizácii služieb obchodníka s CP spracúvame nevyhnuté údaje na účely identifikácie klientov a ich zástupcov, uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly obchodov (pokynov).

Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

RM – S Market ako prevádzkovateľ  môže  zdieľať  vaše údaje s tretími stranami v nasledovných prípadoch:

ČinnosťÚčelPríjemcovia
Prijatie a vykonanie pokynov na Burze cenných papierov BratislavaPlnenie zmluvných povinnostíBurza cenných papierov v Bratislave, a.s.
Ostatné obchody s cennými papiermi typu prevody, darovania, dedičstva a pod.Plnenie zmluvných povinnostíCentrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
Zaznamenávanie komunikácie s klientmiPlnenie zákonnej povinnostiSWAN, a.s.
Prijatie a postúpenie pokynov so zahraničnými  finančnými nástrojmi Plnenie zákonnej povinnostiInteractive Brokers LLC.
E*TRADE Securities LLC.
Vymáhanie neuhradených poplatkovVysporiadavanie dlhov klientovM.B.A. Financie, s.r.o.
OMNI Recovery j.s.a.
Účtovné účelyPlnenie zákonnej povinnostiML AGENCY, s. r. o.
Správa a bezpečnosť informačných technológiíPlnenie zákonnej povinnostiDOMINANZ spol. s r.o.
Factory 4 Solutions a.s.

Okrem uvedených príjemcov môže RM – S Market v rámci svojej činnosti zdieľať vaše údaje  aj s príslušnými dozornými orgánmi kapitálového trhu (Národná banka Slovenska).

V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany spracúvať vaše osobné údaje len na uvedené účely a iba v súlade s našimi pokynmi, resp. na základe právnych predpisov, ktorými sa riadia. K vašim osobným údajom budú mať prístup aj naši pracovníci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na uvedené účely a len vtedy, ak je pracovník viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

Umiestnenie vašich osobných údajov

K Vašim osobným údajom budú mať prístup oprávnení zamestnanci zo spoločnosti RM – S Market na území Slovenskej republiky v rámci EÚ a EHP. 

V prípade, že sa jedná o obchodovanie na zahraničných trhoch, na základe zmluvy, ktorú máme s Vami uzavretú, postupujeme Vaše údaje našim zahraničným partnerom, prostredníctvom ktorých máme prístup na tieto trhy. Jedná sa o renomované spoločnosti s náležitou úrovňou ochrany osobných údajov:

E*TRADE Securities LLC, 11 Times Square, 32nd floor, NY 10036 USA

INTERACTIVE BROKERS LLC, One Pickwick Plaza, Greenwich, CT 06830 USA

Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania uvedené v tomto vyhlásení.

ČinnosťDoba archivácie
Príjem a realizácia pokynov na Burze cenných papierov10 rokov po ukončení zmluvného vzťahu
Prevody CP (bezodplatné, dedičstvo, medzi 2 osobami) a zmeny u akcionárov obchodného partnera10 rokov po ukončení zmluvného vzťahu
Zaznamenávanie komunikácie s klientmiPodľa MiFID II (uchovávajú sa počas obdobia 5 rokov a na žiadosť príslušného orgánu počas obdobia 7 rokov)
Realizácia predaja dlhopisov pre klientov10 rokov po ukončení zmluvného vzťahu
Obchodovanie na zahraničných trhoch10 rokov po ukončení zmluvného vzťahu
Mimosúdne vymáhanie10 rokov po ukončení zmluvného vzťahu

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu alebo ak ste nám udelili súhlas.

Právny základ pre spracovávanie vašich údajov

Vo väčšine prípadov spracovávame Vaše osobné údaje na základe toho, že spracovanie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností, alebo zmluvných povinností, prípadne že spracovanie je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu, ktorý sledujeme.

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe plnenia našej zákonnej povinnosti, môže sa jednať o nasledovné právne predpisy:

Názov predpisu
Smernica č.2014/65 Smernica Európskeho parlamentu a rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (prepracované znenie)
Nariadenie č.600/2014 Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012
Zákon č. 747/2004 Z.z. Zákon o dohľade nad finančným trhom
Zákon č. 566/2001 Z.z. Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)
Zákon  č. 297/2008 Z. z.  Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu
Zákon č. 359/2015 Z. z. Zákon o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 429/2002 Z.z. Zákon o burze cenných papierov
Zákon č. 186/2009 Z. z. Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Nariadenie EÚ č. 2016/679 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
Zákon č. 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Zákon č. 203/2011 Z. z. Zákon o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov
Zákon č. 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník
Zákon č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník

Vaše práva podľa zákona o ochrane údajov

Podľa EÚ zákona o ochrane údajov máte určité práva.

Vaše právaČo to znamená?  
Právo na prístupMôžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame Vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom: Prečo spracovávame Vaše osobné údaje. Aké kategórie osobných údajov spracovávame. S kým Vaše osobné údaje zdieľame. Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty. Aké máte práva. Odkiaľ Vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)Ak Vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu Vašich osobných údajov. Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov. Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.
  Právo na opravu alebo zmenu Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z Vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.  
Právo byť zabudnutý alebo právo na vymazanieAk spracovávame Vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame Vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.  
  Právo na obmedzenie spracovania  Od momentu, kedy ste požiadali o opravu Vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť Vašich osobných údajov (alebo ich podľa Vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať Vaše osobné údaje iba v súlade s Vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní. Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.  
Právo namietať spracúvanieAk sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie Vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia Vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.
  Právo na prenosnosť údajov  Môžete požiadať o to, aby Vám Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného prevádzkovateľa.  
Stiahnutie súhlasuVo väčšine prípadov Vaše osobné údaje nespracúvame na základe Vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o Váš súhlas požiadame. V prípadoch, kedy to urobíme, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním Vašich osobných údajov.

O Vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme Vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA  – OBCHODNÍ PARTNERI

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia spoločnosti RM – S  sa vzťahujú na spracovanie Vašich osobných údajov ako zástupcu nášho súčasného alebo budúceho zákazníka, klienta (právnickej osoby), dodávateľa alebo iného obchodného partnera.

V prípade, ak máte záujem získať podrobnejšie informácie ako sú uvedené v tomto vyhlásení, obráťte sa, prosím, na osobu zodpovednú za ochranu údajov (viď vyššie).

Účely spracovávania údajov

Aby bolo možné uzatvoriť a plniť zmluvu s Vami alebo so spoločnosťou, ktorú zastupujete, je potrebné spracovať Vaše osobné údaje. Vaše osobné údaje spracúvame len vtedy, ak na to máme právny základ. Znamená to, že spracovanie musí byť nevyhnutné pre plnenie zmluvy, v ktorej ste Vy alebo spoločnosť, ktorú zastupujete, zmluvnou stranou, alebo aby bolo na vyžiadanie možné vykonať kroky ešte pred uzavretím zmluvy. Spracúvanie je tiež možné na základe oprávneného záujmu alebo na základe povinností vyplývajúcich z osobitného predpisu.

Máme zákonnú povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje pri kontrole zo strany oprávnených inštitúcií a pri prevencii, monitorovaní a dokazovaní podvodov, boji proti praniu špinavých peňazí a iným trestným činom.

Vaše údaje budú bezpečne uchovávané v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov.

Typy osobných údajov

Pre riadenie zmluvného alebo obchodného vzťahu spracúvane nasledujúce údaje:

 • Pracovné kontaktné údaje – napríklad meno, priezvisko,  údaje o spoločnosti, pracovná pozícia, adresa, emailová adresa a telefónne číslo;

Strany, ktoré môžu mať prístup k Vašim údajom

RM – S Market   ako prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami v nasledovných prípadoch:

ČinnosťÚčelPríjemcovia
Uchovávanie zmlúv s obchodnými partnermiUzatváranie zmlúvDanubia Holding, a.s.

V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany spracúvať vaše osobné údaje len na uvedené účely a iba v súlade s našimi pokynmi. K vašim osobným údajom budú mať prístup aj naši pracovníci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na uvedené účely a len vtedy, ak je pracovník viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

Umiestnenie Vašich osobných údajov

K Vašim osobným údajom budú mať prístup oprávnení zamestnanci zo spoločnosti RM – S Market  na území Slovenskej republiky v rámci EÚ a EHP. 

uchovávanie osobných údajov?

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania uvedené v tomto vyhlásení. 

ČinnosťDoba archivácie
Uchovávanie zmlúv s obchodnými partnermiPo dobu 10 rokov

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu, alebo ak ste nám udelili súhlas.

PRÁVNY ZÁKLAD PRE SPRACOVÁVANIE VAŠICH ÚDAJOV

Vo väčšine prípadov spracovávame Vaše osobné údaje na základe toho, že spracovanie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností, alebo zmluvných povinností. V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe plnenia našej zákonnej povinnosti, môže sa jednať o nasledovné právne predpisy:

Názov predpisu
Zákon č.431/2001 Z.z. Zákon o účtovníctve
Zákon č.513/1991 Z.z. Obchodný zákonník

Vaše práva podľa zákona o ochrane údajov

Podľa EÚ zákona o ochrane údajov máte určité práva.

Vaše právaČo to znamená?  
Právo na prístupMôžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom: Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov. Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.
  Právo na opravu alebo zmenu  Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.  
Právo byť zabudnutý alebo právo na vymazanieAk spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.  
  Právo na obmedzenie spracovania  Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní. Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.  
Právo namietať spracúvanieAk sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.
  Právo na prenosnosť údajov  Môžete požiadať o to, aby Vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného prevádzkovateľa.  
Stiahnutie súhlasuVo väčšine prípadov Vaše osobné údaje nespracúvame na základe Vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o Váš súhlas požiadame. V prípadoch, kedy to urobíme, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním Vašich osobných údajov.

O Vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme Vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – UCHÁDZAČI O ZAMESTNANIE

Vážený uchádzač,                                                 

nakoľko ste sa rozhodli uchádzať o zamestnanie v spoločnosti RM – S Market, po podaní žiadosti o prijate do zamestnania, resp. po začatí výberového procesu na obsadenie Vami vybranej voľnej pracovnej pozície sa toto VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – UCHÁDZAČI O ZAMESTNANIE  bude vzťahovať aj na Vás a na Vaše osobné údaje. Spoločnosť  RM – S Market je na účely tohto vyhlásenia považovaná za prevádzkovateľa Vašich údajov (ďalej len „prevádzkovateľa údajov“). Toto vyhlásenie vysvetľuje ako budeme používať Vaše osobné údaje získané priamo od Vás alebo od tretích strán počas výberového procesu na obsadenie konkrétnej pracovnej pozície.

V prípade, ak máte záujem získať podrobnejšie informácie ako sú uvedené v tomto vyhlásení, obráťte sa, prosím, na osobu zodpovednú za ochranu údajov (viď vyššie).

Typy osobných údajov

Keď si u nás podáte žiadosť o zamestnanie, získavame od Vás napríklad aj tieto informácie:

 • Kontaktné údaje – napríklad Vaše meno, adresa, emailová adresa, telefónne číslo
 • Informácie z Vášho životopisu / CV – napríklad informácie o Vašich predchádzajúcich zamestnaniach, vzdelaní, zručnosti, jazykových znalostiach a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré sa rozhodnete vo svojom životopise uviesť;
 • Motivačný list – akékoľvek informácie, ktoré sa rozhodnete uviesť vo svojom motivačnom liste
 • Spôsobilosť na prácu – údaje súvisiace s možnou povinnosťou preukázať zákonnú spôsobilosť na výkon predmetného zamestnania;
 • Prehlásenie o bezúhonnosti –  v závislosti od povahy pracovnej pozície a príslušnej krajiny Vás môžeme požiadať, aby ste od príslušného verejného orgánu predložili prehlásenie potvrdzujúce, že ste neboli právoplatne odsúdený za žiadny trestný čin, čo by bolo dôvodom Vášho vylúčenia z výberového procesu uchádzačov pre danú pracovnú pozíciu napríklad Výpis z registra trestov;

Okrem toho, v závislosti od pozície, o ktorú sa uchádzate, môžeme získať informácie aj od tretích strán nasledovne:

 • Interné žiadosti

Ak už v spoločnosti RM – S Market pracujete a uchádzate sa o internú pozíciu, môžeme použiť informácie z Vašej osobnej zložky, aby sme doplnili informácie, ktoré nám poskytnete v žiadosti o zamestnanie, alebo ktoré uvediete na osobnom pohovore;

 • Hodnotenie

Môžeme Vás požiadať, aby ste sa podrobili hodnoteniu Vašich schopností, osobnosti alebo kognitívnej spôsobilosti. Takéto hodnotenia sa obvykle vykonávajú pomocou softvéru tretej strany alebo prostredníctvom spoločnosti tretej strany, ktorá s nami zdieľa výsledky. Pred uskutočnením takéhoto hodnotenia Vám poskytneme ďalšie informácie týkajúce sa Vášho konkrétneho prípadu,

 • Referencie

Môžeme sa rozhodnúť získať referencie od osôb, ktoré s Vami pracovali v minulosti. Všeobecne povedané, budeme tieto osoby kontaktovať, len ak nám poskytnete ich mená a kontaktné údaje. Ak už ste zamestnancom spoločnosti RM – S Market, môžeme o referencie požiadať Vášho manažéra a/alebo spolupracovníkov, a to aj bez Vášho vedomia.

Účely spracovávania údajov

Prevádzkovateľ bude spracovávať Vaše údaje na nasledovné účely:

 • Nábor zamestnancov

Vaše údaje spracovávame, aby sme zistili, či ste kvalifikovaným kandidátom na pozíciu, o ktorú sa uchádzate.

Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

RM – S Market ako prevádzkovateľ nezdieľa v rámci náboru zamestnancov osobné údaje s tretími stranami. K vašim osobným údajom však budú mať prístup naši pracovníci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na uvedený účel a len vtedy, ak je pracovník viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

Umiestnenie vašich osobných údajov

K Vašim osobným údajom budú mať prístup oprávnení zamestnanci zo spoločnosti RM – S Market na území Slovenskej republiky. 

Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania uvedené v tomto vyhlásení. To znamená, že Vaše údaje uchováme počas trvania výberového konania a vymažeme ich potom, čo vyberieme vhodného kandidáta. Ak na obsadenie pracovnej pozície vyberieme Vás, budeme uchovávať Vaše osobné údaje vo Vašej osobnej zložke aj naďalej, v súlade s našim plánom retencie.

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu v prípade, ak ste nám poskytli súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov.

Právny základ pre spracovávanie vašich údajov

Vaše osobné údaje spracovávame preto, že spracovanie je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu, ktorý sledujeme alebo na spracovávanie máme Váš súhlas. Náš oprávnený záujem v tomto prípade je prijať kvalifikovaných kandidátov na príslušné pracovné pozície.

Aké mám práva?

Je dôležité, aby ste chápali, že ide o Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame a že chceme, aby ste s tým boli uzrozumení. Aj keď na spracovanie vašich osobných údajov nepotrebujeme vaše povolenie,

v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte veľa práv.

  Vaše práva  Čo to znamená?  
Právo na prístupMôžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom: Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov. Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.
  Právo na opravu alebo zmenu  Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.  
Právo byť zabudnutý alebo právo na vymazanieAk spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.  
  Právo na obmedzenie spracovania  Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní. Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.  
Právo namietať spracúvanieAk sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.
  Právo na prenosnosť údajov  Môžete požiadať o to, aby Vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného prevádzkovateľa.  
Stiahnutie súhlasuVo väčšine prípadov Vaše osobné údaje nespracúvame na základe Vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o Váš súhlas požiadame. V prípadoch, kedy to urobíme, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním Vašich osobných údajov.

O Vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme Vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – ZAMESTNANCI

Vážený zamestnanec,

dovoľte nám informovať Vás o tomto  VYHLÁSENÍ O OCHRANE SÚKROMIA – ZAMESTNANCI, ktoré sa bude vzťahovať na Vás a na Vaše osobné údaje.  Pre účely tohto vyhlásenia sa za zamestnanca považuje osoba, zamestnaná v spoločnosti RM – S Market, vrátane členov manažmentu a výkonných riaditeľov, zamestnancov v pracovnom pomere na plný alebo čiastočný úväzok, osoby pracujúce pre spoločnosť RM – S Market na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, brigádnikov a do RM – S Market dočasne pridelených zamestnancov na základe zmluvy o personálnom leasingu, prípadne aj sezónnych pracovníkov a tiež osoba, ktorá má postavenie zamestnanca v zmysle relevantných interných personálnych smerníc spoločnosti RM – S Market. Toto vyhlásenie vysvetľuje, ako budeme používať Vaše osobné údaje získané priamo od Vás alebo od tretích strán počas trvania Vášho zamestnaneckého pomeru  so spoločnosťou RM – S Market.

V prípade, ak máte záujem získať podrobnejšie informácie ako sú uvedené v tomto vyhlásení, obráťte sa, prosím, na  osobu zodpovednú za ochranu Vašich údajov (viď vyššie).

Typy osobných údajov

Spracovávame o Vás nasledujúce údaje:

 • Osobné kontaktné údaje – napríklad Vaše meno, adresa, emailová adresa, telefónne číslo;
 • Pracovné kontaktné údaje – napríklad pracovná pozícia, emailová adresa a telefónne číslo, miesto výkonu práce;
 • Osobné údaje – napríklad pohlavie, rodinný stav, dátum narodenia, národnosť a rodné číslo (resp. národné identifikačné číslo), fotografia;
 • Zmluvné údaje – napríklad obsah pracovnej zmluvy, pridelené pracovné pomôcky a nástroje;
 • Informácie o členoch rodiny a rodinných príslušníkoch – napríklad kontakt pre prípad núdze, údaje o partneroch a deťoch z dôvodu uplatnenia si daňových zvýhodnení;
 • Platobné informácie – napríklad číslo bankového účtu (IBAN) a žiadosti o náhradu výdavkov a platieb;
 • Podrobnosti o Vašej pozícii – napríklad názov pozície, oddelenie, zaradenie a zodpovednosti;
 • Informácie týkajúce sa odmeňovania, dôchodkového zabezpečenia a iných výhod – napríklad Vaša mzda, dohodnuté bonusy, firemné vozidlo a penzijný plán;
 • Podrobnosti ohľadom odpracovaných hodín, dovolenky a (lekárskeho) voľna (PN) – napríklad Váš pracovný rozvrh, nárok na dovolenku, neprítomnosť z dôvodu PN;
 • Informácie týkajúce sa vzdelania, odbornej prípravy a kariérneho rozvoja – napríklad informácie o Vašom predchádzajúcom vzdelaní a odborné pozadie, akékoľvek kurzy alebo školenia, ktoré ste absolvovali, resp. získané certifikáty.
 • Výkon a hodnotenia – napríklad obsah Vašich hodnotení výkonu, číselné a iné informácie súvisiace s Vašim pracovným výkonom;
 • Zverený majetok – napríklad informácie o majetku spoločnosti, ktorý Vám bol poskytnutý na používanie, ako napr. firemný telefón, motorové vozidlo alebo notebook/PC;
 • Údaje o korešpondencii a komunikácii – napríklad e-mailová korešpondencia z pracovnej alebo súkromnej e-mailovej adresy, internetové dátové prenosy a IP adresa; nahrávanie telefonickej komunikácie s klientmi spoločnosti RM – S Market;
 • Digitálne prístupové práva – napríklad Vaše prístupové práva k rôznym aplikáciám v rámci IT infraštruktúry spoločnosti RM – S Market  ;
 • Informácie týkajúce sa bezpečnosti – napríklad číslo Vašej prístupovej karty, informácie o tom, či sa nachádzate v budove;
 • Údaje pre účely plnenia zákonnej povinnosti v oblasti bezpečnosti zamestnancov – napríklad informácie o posúdení spôsobilosti na výkon práce; BOZP a OPP;
 • Údaje potrebné pre účely úrazového poistenia – napríklad meno, pracovná pozícia;
 • Interná komunikácia – napríklad meno, pracovná pozícia, fotografia pre účely internej komunikácie v internom časopise, informácie o novo nastupujúcich zamestnancoch, zamestnanecké súťaže, odkupy majetku.
 • Osobitné údaje – napríklad údaje o zdraví, kontrola chorôb a iné ohrozenia zdravia, ak je to potrebné z dôvodu významného verejného záujmu v oblasti verejného zdravia alebo ak existuje potreba chrániť základné životné záujmy Vás ako dotknutej osoby a iných dotknutých osôb.

Účely spracovávania údajov

Prevádzkovateľ bude spracovávať Vaše údaje na nasledovné účely:

 • Administratíva v oblasti ľudských zdrojov

Vedieme osobné záznamy o všetkých našich zamestnancoch.  Na základe analýzy našich personálnych záznamov tiež robíme strategické rozhodnutia o našich postupoch v oblasti ľudských zdrojov;

 • Manažment ľudských zdrojov

Zaoberáme sa každodenným riadením personálnych otázok, ako napr. zabezpečenie riadneho obsadzovania pozícií, alebo riadenie výkonu zamestnancov;

 • Adaptácia

Spracúvame Vaše osobné údaje pri Vašom nástupe k nám, aby sme zaistili, že ste na svoju pozíciu riadne vyškolený a vybavený;

 • Vyplácanie mzdy a príspevkov na dôchodkové poistenie a poskytovanie ďalších výhod

Vaše údaje spracúvame, aby sme Vám mohli vyplácať mzdu, prispievať na dôchodok a poskytovať ďalšie výhody (viazané na Váš výkon);

 • Dane a sociálne poistenie

Za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z daňového zákona a iných predpisov spojených so sociálnym zabezpečením a poistením sme povinní spracovávať určité osobné údaje;

 • Poistenie rizík a zodpovednosti

Poisťujeme mnohé riziká, ktoré sa môžu vyskytnúť pri našom podnikaní, ako napr. proti akýmkoľvek škodám súvisiacim s nehodami počas výkonu práce alebo cestovné poistenie pre zamestnancov, ktorí v mene zamestnávateľa cestujú. Môžeme tiež poskytovať kolektívny program zdravotného poistenia. V závislosti od typu poistenia, možno budeme musieť spracovať Vaše osobné údaje napr. pri spracovaní nároku na poistné plnenie resp. pro spracovaní nároku na uplatnenie pohľadávky.

 • Zabezpečenie komunikačných a informačných technológií

Poskytujeme Vám IT vybavenie a služby, ktoré potrebujete pre výkon svojich povinností pre RM – S Market, ako napr. firemný mobilný telefón alebo emailové konto. Aby sme to mohli zrealizovať, musíme spracovať Vaše osobné údaje.

 • Komunikácia/IT monitoring

V prípade odôvodneného predpokladu môžeme monitorovať komunikáciu a využívanie siete, aby sme zabezpečili naše IT prostredie a infraštruktúru siete a tiež aby sme zabezpečili, že naši zamestnanci tieto zariadenia využívali spôsobom, ktorý je v súlade s platnými zákonmi a internými predpismi, vyhodnocovanie prihlásenia na pobočkách a prítomnosti na pracovisku, vyhodnocovanie logov pri práci v IT prostredí, vyhodnocovanie nahrávanej telefonickej komunikácie s klientmi spoločnosti RM – S Market  z pohľadu dodržiavania zákonných povinností;

 • Riadenie výkonu a vzdelávania

Aby sme zabezpečili Váš primeraný výkon, vykonávame hodnotenia výkonu. Okrem toho sa tiež snažíme podporovať rast našich zamestnancov tým, že poskytujeme alebo navrhujeme kurzy a školenia;

 • Nábor zamestnancov

Môžeme spracúvať Vaše osobné údaje  za účelom vyplatenia odmeny za sprostredkovanie nového zamestnanca.

 • Interný výber

Môžeme tiež prejsť záznamami zamestnancov, aby sme zistili, či máme v našej organizácii ľudí, ktorí sú vhodní na obsadenie príslušného pracovného miesta. Viac podrobností o spracovaní údajov súvisiacich s náborom zamestnancov si prosím prečítajte v našom VYHLÁSENÍ O OCHRANE SÚKROMIA – UCHÁDZAČI O ZAMESTNANIE;

 • Riešenie sporov a vyšetrovanie priestupkov a porušení pracovnej disciplíny

Môžeme spracovávať osobné údaje na účely riešenia rôznych zamestnaneckých sporov, sťažností alebo iných právnych sporov a postupov, resp. ak máme podozrenie na porušenie pracovnej disciplíny, alebo zo spáchania priestupku, ktorými by sme sa chceli a ktorými sme oprávnení ďalej sa zaoberať. V prípade kontroly jednotlivých komunikácií bude využitý mechanizmus kontroly štyroch očí a minimalizácie rozsahu spracúvaných údajov;           

 • Dodržiavanie zákona

Možno budeme musieť spracovávať Vaše osobné údaje, aby sme dodržiavali zákon, resp. aby sme splnili rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu SR.

 • Ochrana verejného zdravia

Aby sme ochránili Vás a ostatných zamestnancov, klientov, obchodných partnerov a iné dotknuté osoby, môžeme spracúvať Vaše osobné údaje nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej podlieha RM – S Market ako zamestnávateľ, ako sú povinnosti týkajúce sa zdravia a bezpečnosti na pracovisku alebo verejného záujmu.

Strany, ktoré môžu mať prístup k Vašim údajom

RM – S Market  ako prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami v nasledovných prípadoch:

ČinnosťÚčelPríjemcovia
Nástup internýzískavanie OU o zamestnancochML AGENCY, s. r. o.
Spracúvanie mzdovej agendyPlnenie práv a povinností vyplývajúcich z pracovnej alebo obdobnej zmluvyML AGENCY, s. r. o.
Ukončenie a odhlasovanie zamestnancovPlnenie práv a povinností vyplývajúcich z pracovnej alebo obdobnej zmluvyML AGENCY, s. r. o.
Pracovná zdravotná služba, BOZP, POPlnenie povinností vyplývajúci z osobitných predpisovMIROMAX, s.r.o.

V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany spracúvať vaše osobné údaje len na uvedené účely a iba v súlade s našimi pokynmi. K vašim osobným údajom budú mať prístup aj naši pracovníci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na uvedené účely a len vtedy, ak je pracovník viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

Umiestnenie Vašich osobných údajov

K Vašim osobným údajom budú mať prístup oprávnení zamestnanci zo spoločnosti RM – S Market  na území Slovenskej republiky v rámci EÚ a EHP. 

Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania uvedené v tomto vyhlásení. 

ČinnosťDoba archivácie
Nástup internýPo dobu trvania zmluvného vzťahu
Spracúvanie mzdovej agendy – interný procesPo dobu 10 rokov
Ukončenie a odhlasovanie zamestnancovDo konca kalendárneho roka, v ktorom Dotknutá osoby dovŕši 70 rokov veku života
Pracovná zdravotná služba, BOZP, POPo dobu 10 rokov
Evidencia pridelených pracovných pomôcok1 rok po vrátení pracovnej pomôcky

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu, alebo ak ste nám udelili súhlas.

Právny základ pre spracovávanie Vašich údajov

Vo väčšine prípadov spracovávame Vaše osobné údaje na základe toho, že spracovanie je nevyhnutné na účely plnenia zákonných požiadaviek podľa osobitných predpisov, že spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy, prípadne na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý ako Váš zamestnávateľ sledujeme. V niektorých prípadoch môžeme požiadať aj o Váš súhlas so spracúvaním Vašich údajov. V takom prípade máte vždy možnosť svoj súhlas odvolať.

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe plnenia našej zákonnej povinnosti, môže sa jednať o nasledovné právne predpisy:

Názov predpisu
Zákon č. 43/2004 Z.z. Zákon o starobnom dôchodkovom sporení
Zákon č.18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.283/2002 Z.z. Zákon o cestovných náhradách
Zákon č.431/2001 Z.z. Zákon o účtovníctve
Zákon č. 580/2004 Z.z. Zákon o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.152/1994 Z.z. Zákon o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 462/2003 Z.z. Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 461/2003 Z.z. Zákon o sociálnom poistení
Zákon č. 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov
Zákon č.124/2006 Z.z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 600/2003 Z.z. Zákon o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
Zákon č. 650/2004 Z.z. Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce
Zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vaše práva podľa zákona o ochrane OSOBNÝCH údajov

Podľa platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov máte ako dotknutá osoba určité práva. 

Vaše právaČo to znamená?  
Právo na prístupMôžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom: Prečo spracovávame vaše osobné údaje. Aké kategórie osobných údajov spracovávame. S kým vaše osobné údaje zdieľame Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje, alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty. Aké máte práva. Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov. Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov. Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.
  Právo na opravu alebo zmenuJe dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.  
Právo byť zabudnutý alebo právo na vymazanieAk spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.  
  Právo na obmedzenie spracovaniaOd momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní. Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.
Právo namietať spracúvanieAk sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.
  Právo na prenosnosť údajovMôžete požiadať o to, aby Vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného prevádzkovateľa.
Stiahnutie súhlasuVo väčšine prípadov Vaše osobné údaje nespracúvame na základe Vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o Váš súhlas požiadame. V prípadoch, kedy to urobíme, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním Vašich osobných údajov.

O Vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme Vaše osobné údaje mohli poskytnúť.